привидно

нар. - на вид, налице, наяве, проформа, видимо, външно, на думи, уж, за пред хората, симулативно

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • привидно основание — словосъч. предлог, претекст, прикритие …   Български синонимен речник

  • Тартиф — (фр. Tartuffe) 1. јунак од истоимената комедија од Молиер 2. тартиф фиг. тип на лицемерен и привидно набожен човек …   Macedonian dictionary

  • антиномија — (грч antinomia) фил 1. судир меѓу две противречни тези што се еднакво исправни, 2. противречност меѓу две привидно докажани тврдења, две тези (всушност теза и антитеза) што имаат еднаква доказна сила, 3. привидна противречност меѓу две вистинити… …   Macedonian dictionary

  • брахилогија — (грч. brachy logia) 1. вештина на кратко изразување во говорот и во пишувањето 2. рет. фигура при која привидно и формално е изоставен некој елемент што е важен за излагањето на мислите, но се крие во смислата на реченицата …   Macedonian dictionary

  • ванитас ванитатум — (лат. vanitas vanitatum) суета над суетите, т. е. се е ништо, ништожно, празно, привидно …   Macedonian dictionary

  • вертекс — (лат. vertex) 1. теме 2. местото на небесниот свод кон кое привидно се слеваат векторите на брзините на ѕвезденото јато 3. две дијаметрално спротивни точки на небесниот свод во кои се сечат векторите на индивидуалните брзини на ѕвездите …   Macedonian dictionary

  • докетизам — (грч. dokema привид) учење според кое Христос имал само привидно тело и целото негово земско постоење и страдање било само привид …   Macedonian dictionary

  • коемпција — (лат. coemptio купување) во староримското право: брак склучен со привидно купување, чест во случаите кога некој татко сакал да ја ослободи својата ќерка (макар и со мажење за некој старец) од обврската што им била налагана на девојките …   Macedonian dictionary

  • окулар — (лат. ocularis очен) опт. леќа или систем од повеќе леќи во оптички инструменти што служат за привидно доближување на далечни предмети (телескоп) или за зголемување на ситни предмети (микроскоп) за да станат јасно видливи …   Macedonian dictionary

  • парадоксален — (грч. paradoxos) спротивен на општото мислење, сфаќање или очекување, привидно бесмислен, необичен, чуден, невозможен …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.